logo    Poľovníctvo Diana   www:polovnictvodiana.sk   

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania tovaru:
  Tovar si môžete objednať on-line priamo na našej stránke jednoduchým vložením do elektronického nákupného košíka. Ak máte nejaké nejasnosti o tovare, ktorý si chcete zakúpiť a odpoveď na Vašu otázku ste nenašli v popise produktu, zavolajte číslo je uvedené v kontaktoch, alebo nám napíšte email na adresu  info@polovnictvodiana.sk. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávke. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám do 24 hod.  príde potvrdenie o prijatí objednávky.
 1. 2. Povinnosti predávajúceho
  Predávajúci sa zákazníkom zaväzujeme dodať:
  -druh a  množstvo  tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- vhodne zabalený tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérom, alebo poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám.

Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

 1. 3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek

závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň

odoslania objednávky.
3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si

vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník

tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný

uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

 1. 4. Ceny tovaru
  Ceny tovaru uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Publikované ceny platia pre elektronický obchod, ceny v sídle obchodoch sa môžu líšiť. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
  Dokladom o predaji je pokladničný blok alebo faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri niektorých druhoch tovaru je pribalený aj samostatný záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné vo výške 5 EUR.  V prípade dodania tovaru na požiadanie expresnou kuriérskou službou bude dopravné účtované podľa sadzobníka kuriérskej služby.
 2. 5. Dodacie podmienky a termín dodania
  Objednávky vybavujeme priebežne. Je dôležité v objednávke uviesť telefonický kontakt na ktorom Vás môžeme kontaktovať v prípade nejakého problému s objednávkou alebo s tovarom. Tovar vyexpedujeme do 1-10 pracovných dní v závislosti od množstva objednávok po obdŕžaní objednávky. Pri niektorom  tovare je potrebná dohoda o dodaní objednávky, nakoľko niektorý tovar, ktorý nie je na sklade a nie je dodávaný pravidelné, nie je možné dodať v stanovenej lehote.
  Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 14 dní, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Môže sa stať, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

  V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).
 3. 6. Spôsob dodania
  Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
 4. 7. Poštovné a balné
  Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku účtujeme vo výške 5.- EUR /Slovenská pošta/.
  Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie formou dobierky.
 5. 8. Zrušenie objednávky
  Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od zadania objednávky.

  Podmienky zrušenia objednávky
  Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mail:  info@polovnictvodiana.sk, kde uveďte dátum podania objednávky a aký tovar ste v objednávke objednávali.

  Vrátené zásielky
  Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.
 6. 9. Reklamácie
  Pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľa, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Neprijímame reklamácie na závady spôsobené poškodením počas prepravy. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.
  Záručná doba
  Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.
  Reklamácia sa vzťahuje len na:
  - preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
  Reklamácia sa nevzťahuje na:
  - chyby spôsobené užívateľom počas neodborného používania tovaru, opotrebovaní alebo zásahom užívateľa do tovaru.
  Postup pri reklamácii
  Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
  1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou bezodkladne oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pre skoré vybavenie vám odporúčame urobiť tak do 3 dní od prevzatia tovaru.
  2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám opravíme, ak je reklamácia oprávnená. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
  Tovar na reklamáciu posielajte prosím na nasledujúcu adresu:
  Jaroslav Bielik
  Jabloňovce 271
  935 06 Jabloňovce

  Doba vybavenia reklamácie
  Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
  O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, pokiaľ sa nedohodne inak.
  Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
  V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

 

Osobné údaje a ich ochrana

Ochrana osobných údajov zákazníkov
Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nakupovať v našom internetovom obchode.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva výlučne pre potreby ich poskytovania príslušnému útvaru Policajného zboru SR na základe osobitného predpisu a prípadne za účelom potreby ich sprístupnenia alebo poskytnutia iným orgánom verejnej správy, ak takú povinnosť ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis.

Okruh príjemcov osobných údajov:
Policajný zbor SR prípadne iné orgány verejnej správy, ak je povinnosť prevádzkovateľa sprístupniť danému orgánu spracúvané osobné údaje stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom.

Predávajúci rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail, ako aj informácie o osobe, ktoré preukazujú právny nárok tejto osoby, zakúpiť v našej spoločnosti produkty, podliehajúce osobitnému konaniu), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

Či nám oznámite tieto informácie, bude záležať len na Vás. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady (napr. kópiu preukazu totožnosti) je so všetkými na týchto dokladoch uvedenými údajmi zaobchádzané spôsobom, uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.

Ak poskytnete Vaše osobné údaje za účelom získania produktov (výrazne označených v našej ponuke) maloletou alebo mladistvou osobou, aj keď takéto produkty môžu nakupovať a používať len osoby, staršie ako 18 rokov, preberáte právnu zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na seba.

Predávajúci sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme.

Predávajúci  zverejní nevyhnutnú časť Vašich osobných údajov prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.

Záver
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. Poľovníctvo DIANA bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.
Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky alebo poslaním e-mail.

Poľovníctvo DIANA si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené na týchto stránkach a týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou bezodkladne oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pre skoré vybavenie vám odporúčame urobiť tak do 3 dní od prevzatia tovaru.